zapisy

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału zewnętrznego w Szreniawie na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci do oddziału zewnętrznego w Szreniawie, ul Poznańska  6.

W dniach od 04 do 09 maja 2022 odbywa się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola w Szreniawie na rok szkolny 2022/2023. Postępowaniem rekrutacyjnym uzupełniającym objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

W rekrutacji mogą  brać udział  dzieci z innych gmin, przy czym, pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola zawsze mają dzieci z terenu Gminy Komorniki.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.                                 

Po zalogowaniu należy:

  1. Wypełnić elektronicznie kartę zgłoszenia (wniosek z danymi dziecka i danymi rodziców/prawnych opiekunów)
  2. Wypełnić elektronicznie załącznik  (informacją o spełnianiu kryteriów),
  3. Podpisać klauzulę informacyjną
  4. Wraz z w/w dokumentami drukuje się puste oświadczenie, które należy wypełnić ręcznie.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

  1. Dla kryterium 2, 3, 4, 5, – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U2019 r, poz. 1172, ze zm.);
  2. Dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  3. Dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).

Do pozostałych kryteriów rekrutacyjnych nie należy składać dodatkowych załączników. Do ich potwierdzenia wystarczy wypełnienie oświadczenia (4 strona wniosku) podpisane przez rodziców

Podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w/w dokumenty dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 9 maja 2022. Wnioski w zaklejonej kopercie, z napisem REKRUTACJA należy zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się na płocie, przy wejściu do przedszkola. Rodzice otrzymają drogą mailową potwierdzenie odbioru dokumentów.

Wnioski można złożyć do maksymalnie 3 przedszkoli – określając kolejność preferencji. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Karta zgłoszenia bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz bez oświadczenia nie zostanie przyjęta. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata oraz brak oświadczenia eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://przedszkolerosnowko.pl w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Gminy Komorniki.

Możliwość komentowania została wyłączona.