zapisy

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola      w Rosnówku, ul. 1 Maja 39 i oddziału zewnętrznego w Szreniawie, ul Poznańska  6.

W dniach od 28 lutego do 11 marca 2022odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat. Zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Komorniki.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.                              

Po zalogowaniu należy:

  1. Wypełnić elektronicznie kartę zgłoszenia (wniosek z danymi dziecka i danymi rodziców/prawnych opiekunów)
  2. Wypełnić elektronicznie załącznik  (informacją o spełnianiu kryteriów),
  3. Podpisać klauzulę informacyjną
  4. Wraz z w/w dokumentami drukuje się puste oświadczenie, które należy wypełnić ręcznie.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

  1. Dla kryterium 2, 3, 4, 5, – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U2019 r, poz. 1172, ze zm.);
  2. Dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  3. Dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).

Do pozostałych kryteriów rekrutacyjnych nie należy składać dodatkowych załączników. Do ich potwierdzenia wystarczy wypełnienie oświadczenia (4 strona wniosku) podpisane przez rodziców

Podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunóww/w dokumenty dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 11 marca 2022. Wnioski w zaklejonej kopercie, z napisem REKRUTACJA należy zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się na płocie, przy wejściu do przedszkola. Rodzice otrzymają drogą mailową potwierdzenie odbioru dokumentów.

Wnioski można złożyć do maksymalnie 3 przedszkoli – określając kolejność preferencji. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Karta zgłoszenia bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz bez oświadczenia nie zostanie przyjęta. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata oraz brak oświadczenia eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://przedszkolerosnowko.pl w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Gminy Komorniki.

Możliwość komentowania została wyłączona.