Painted handprints with art and craft equipment on a school table.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne LUTY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – LUTY

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno–porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • zwracanie się o pomoc w trudnych sytuacjach.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań.
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

Możliwość komentowania została wyłączona.