REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


ZAPROSZENIE


      Zapraszamy  rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku i Oddziału Zewnętrznego w Szreniawie na zebranie informacyjne, które odbędzie się 29.05.2019r (tj. w środę) o godz. 17.00 w przedszkolu w Rosnówku, ul. 1 Maja 39


 


Oświadczenia zobowiązujące do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych.


Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek w dniach 21.05. – 30.05.2019r., zgłoszenia się do przedszkola  celem podpisania „Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych”. Nie podpisanie oświadczenia na korzystania z usług przedszkolnych w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.


 


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ.


Po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej w naszych przedszkolach mamy jeszcze wolne miejsca:  • Ø w Przedszkolu w Rosnówku - 1 miejsce

  • Ø w Oddziale Zewnętrznym w Szreniawie – 13 miejsc


Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w dniach 6 - 8 maja 2019. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Po zalogowaniu należy: 


-Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem  (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie (dokument do pobrania z zakładki dokumenty  na stronie www.nabor.pcss.pl/komorniki) 


-Wydrukować kartę wraz z załącznikiem i oświadczeniem 


-Podpisać kartę i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i oświadczeniem dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 8 maja 2019. 


O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.


Terminy rekrutacji uzupełniającej: 


- 6-8 maja 2019 przyjmowanie wniosków


- 9-10 maja 2019 weryfikacja wniosków


- 13 maja 2019,  godz. 12:00, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


  w postępowaniu uzupełniającym


- 13 maja 2019, od godz. 12.00 do 15 maja 2017 przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców


- 16 maja 2019,  godz. 12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym


Oświadczenie woli


Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w dniach 20.03. – 25.03.2019r., zgłoszenia się do Przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do naszego przedszkola. Nie podpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.


Kontynuacja edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 


Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2019/2020 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszych przedszkolach zobowiązani są w dniach: od 29 stycznia do 15 lutego 2019 wypełnić „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko w Rosnówku” i w oddziale zewnętrznym w Szreniawie


Brak wypełnionej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok.


O deklarację proszę pytać pracowników przedszkola.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 


Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola w Rosnówku, ul. 1 Maja 39 i oddziału zewnętrznego w Szreniawie, ul Poznańska  6.


W dniach od 1 do 15 marca 2019 odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte są dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016, poz. 59). Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Komorniki


Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.      


Po zalogowaniu należy:  1. Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem  (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie.

  2. Wydrukować kartę wraz z załącznikiem i oświadczeniem

  3. Podpisać kartę i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2019


Wnioski można złożyć do maksymalnie 3 przedszkoli - określając kolejność preferencji. 


O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.


Karta zgłoszenia bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów nie zostanie przyjęta. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.


 


Oświadczenie woli


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka


Oświdczenie do wniosku


Zarządzenie Nr 4/28/02/2019 


Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów


 


Rekrutacja do przedszkoli - informacja


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli


Regulamin przeprowadzania rekrutacji


Zarządzenie nr 15/2019

projekt i wykonanie studio-fi.com