RADA RODZICÓW W MIESIĄCU MAJU ZBIERA PŁATNOŚCI DODATKOWE NA:


Organizację Festynu Rodzinnego (4 lub 11.06.)          20,00 zł od rodziny


Wycieczkę z okazji Dnia Dziecka (3.06.) do Zielonej Osady w Zamysłowie na FESTIWAL DOBREJ ZABAWY      25,00 zł


Przedszkole w Rosnówku:   


                     Poniedziałek, 13.05.2019 w godz. 6.30-14.00


                            Wtorek,  14.05.2019 w godz. 8.00-16.00


Przedszkole w Szreniawie:                         


                            Poniedziałek, 13.05.2019 w godz. 8.00-14.45


                            Wtorek,  14.05.2019 w godz. 8.00-14.45


                           Płatności proszę wpłacać Pani Małgosi.


 


WPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH


Natomiast płatności za wyżywienie i usługi przedszkolne - po otrzymaniu rachunków z konkretnymi kwotami  proszę przelewać  na konto przedszkolne do 15 maja 2019!


WIELKA PROŚBA


Proszę wpłacać  dokładnie podane kwoty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza oraz wyszczególnić kwotę za usługi przedszkolne i oddzielnie !!! za wyżywienie.


Proszę nie zaokrąglać kwot i nie przelewać nadpłat czy też niedopłat


 


W MIESIĄCU Kwietniu RADA RODZICÓW ZBIERA PŁATNOŚCI DODATKOWE NA:


Bilety na Interaktywne Widowisko Multimedialne pt. „Doktor Dolittle” (sala MULTIKINO 51- 12.04. 2019)                -   20,00 zł


Warsztaty kulinarne (15.04.2019)                                             -  10,00 zł


Warsztaty z pomocy przedmedycznej dla dzieci (30.04.2019)   -   15,00 zł 


                                                                                            RAZEM             -   45,00 zł


Rodzice dzieci, które były na wycieczce w dniu 21 stycznia wpłacają kwotę 35,00 zł (koszty autokaru pokryliśmy z budżetu przedszkola                    i dlatego pozostało 10,00 zł z poprzedniej odpłatności)


 


 Przedszkole w Rosnówku:  


                      Czwartek, 11.04.2019 w godz. 6.30-14.00


                            Piątek,  12.04.2019 w godz. 6.30-9.00


                            Poniedziałek, 15.04.2019 w godz. 6.30-17.00


 


 Przedszkole w Szreniawie:


                             Środa, 10.04.2019 w godz. 13.00-17.00


                             Wtorek, 16.04.2019 w godz. 6.30-9.00 i 13.00-17.00


 


WPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH


Natomiast płatności za wyżywienie i usługi przedszkolne - po otrzymaniu rachunków z konkretnymi kwotami  proszę przelewać  na konto przedszkolne do 15 kwietnia 2019!


Proszę wpłacać  dokładnie podane kwoty.  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza oraz wyszczególnić kwotę za usługi przedszkolne i oddzielnie !!! za wyżywienie.


Proszę nie zaokrąglać kwot i nie przelewać nadpłat czy też niedopłat


 


 


2. Odpłatność za wyżywienie w roku 2019


ZARZĄDZENIE NR 5/13/12/2018


DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „SŁONECZKO”


W ROSNÓWKU


z dnia 13 grudnia 2018 r.


W sprawie: ustalenia dziennych opłat  za wyżywienie dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko”  w Rosnówku i oddziału zewnętrznego w Szreniawie


 


Na podstawie z art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) i po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), zarządzam co następuje: 


§ 1   1. Ustalam maksymalną stawkę opłaty dziennej za posiłki w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie w roku kalendarzowym 2019 w wysokości:


1)      I śniadanie      2,30 zł brutto,


2)      II śniadanie    1,20 zł brutto,


3)      Obiad             4,00zł brutto,


            RAZEM         7.50 zł brutto, 


§ 2 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.


 


4. WPŁATY NA KONTO BANKOWE


Opłatę za usługi przedszkolne i wyżywienie wpłacamy na konto przedszkola


Bank PekaO S.A. 57 1240 6609 1111 0010 2580 2837


z dopiskiem "opłata za Przedszkole w Rosnówku" oraz imię i nazwisko dziecka.


Uwaga!!! Termin odpłatności mija 15 każdego miesiąca.


Wpłat na konto proszę dokonywać dokładnie w takiej  wysokości, która została podana na rachunku.

projekt i wykonanie studio-fi.com