RADA RODZICÓW W MIESIĄCU CZERWCU  NIE   ZBIERA PŁATNOŚCI DODATKOWYCH


 
Natomiast płatności za wyżywienie i usługi przedszkolne - po otrzymaniu rachunków z konkretnymi kwotami  proszę przelewać  na konto przedszkolne do 15 CZERWCA 2019!


WIELKA PROŚBA


Proszę wpłacać  dokładnie podane kwoty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której uczęszcza oraz wyszczególnić kwotę za usługi przedszkolne i oddzielnie !!! za wyżywienie.


Proszę nie zaokrąglać kwot i nie przelewać nadpłat czy też niedopłat


 


Odpłatność za wyżywienie w roku 2019


ZARZĄDZENIE NR 5/13/12/2018


DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „SŁONECZKO”


W ROSNÓWKU


z dnia 13 grudnia 2018 r.


W sprawie: ustalenia dziennych opłat  za wyżywienie dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko”  w Rosnówku i oddziału zewnętrznego w Szreniawie


 


Na podstawie z art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) i po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), zarządzam co następuje: 


§ 1   1. Ustalam maksymalną stawkę opłaty dziennej za posiłki w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie w roku kalendarzowym 2019 w wysokości:


1)      I śniadanie      2,30 zł brutto,


2)      II śniadanie    1,20 zł brutto,


3)      Obiad             4,00zł brutto,


            RAZEM         7.50 zł brutto, 


§ 2 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.


 


4. WPŁATY NA KONTO BANKOWE


Opłatę za usługi przedszkolne i wyżywienie wpłacamy na konto przedszkola


Bank PekaO S.A. 57 1240 6609 1111 0010 2580 2837


z dopiskiem "opłata za Przedszkole w Rosnówku" oraz imię i nazwisko dziecka.


Uwaga!!! Termin odpłatności mija 15 każdego miesiąca.


Wpłat na konto proszę dokonywać dokładnie w takiej  wysokości, która została podana na rachunku.

projekt i wykonanie studio-fi.com