"Dziecko jest jak słońce, które spędza smutek z ludzkiej twarzy" 


autor nieznany              


 


 


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ.


Po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej w naszych przedszkolach mamy jeszcze wolne miejsca:  • Ø w Przedszkolu w Rosnówku - 1 miejsce

  • Ø w Oddziale Zewnętrznym w Szreniawie – 13 miejsc


Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w dniach 6 - 8 maja 2019. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Po zalogowaniu należy: 


-Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem  (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie (dokument do pobrania z zakładki dokumenty  na stronie www.nabor.pcss.pl/komorniki) 


-Wydrukować kartę wraz z załącznikiem i oświadczeniem 


-Podpisać kartę i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i oświadczeniem dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru           do dnia 8 maja 2019. 


O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.


Terminy rekrutacji uzupełniającej: 


- 6-8 maja 2019 przyjmowanie wniosków


- 9-10 maja 2019 weryfikacja wniosków


- 13 maja 2019,  godz. 12:00, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


  w postępowaniu uzupełniającym


- 13 maja 2019, od godz. 12.00 do 15 maja 2017 przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców


- 16 maja 2019,  godz. 12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym


 Szanowni Państwo!
W związku z zapowiadaną od 8 kwietnia przez środowiska nauczycielskie ogólnopolską akcją protestacyjną informuję:
Z referendów strajkowych przeprowadzonych w placówkach na terenie naszej gminy wiemy, że pracownicy 9 z 10 placówek przystąpią do akcji protestacyjnej, która ma się rozpocząć 8 kwietnia. W placówkach tych nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, ani opiekuńcze. (Decyzję o przyłączeniu się do strajku podjęły wszystkie szkoły oraz przedszkola oprócz Przedszkola Zielony Zakątek w Plewiskach).
O ile Ministerstwo Edukacji nie podejmie kroków zmierzających do załagodzenia sporu, tym samym osiągając porozumienie z nauczycielami, strajk ma trwać do odwołania.
W tym czasie naszym priorytetem jest sprawne przeprowadzenie egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, którzy są ostrożni w ocenie szans ich organizacji. Podejmujemy jednak wysiłki, by uczniowie mogli przystąpić do egzaminów zgodnie z kalendarzem szkolnym. Aby było to możliwe, konieczna jest także zmiana przepisów prawnych, która da podstawę do powołania do komisji egzaminacyjnych, oprócz nauczycieli z gminnych szkół, innych uprawnionych osób. Czekamy na stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. Dyrektorzy przygotowują listy potencjalnych członków komisji. Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, kluczową kwestią będzie pozyskanie takich osób.
Informuję także, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą otrzymać zaświadczenie od dyrektora szkoły/przedszkola o tym, że placówka prowadzi akcję strajkową. Upoważni ono do dni wolnych z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły.
Podstawa prawa: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368 ze zm.) i § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1632).
Podejmujemy starania o zapewnienie opieki dzieciom, które będą najpilniej jej potrzebowały w tym trudnym czasie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego liczę, że organizacje związkowe i strona rządowa wypracują porozumienie, które oszczędzi chaosu w naszych szkołach.
                                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                                      Jan Broda
                                                                                                                                                 Wójt Gminy Komorniki
                                                                                                                                             Komorniki, 28 marca 2019 r.


 


 


ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE


 


Zapraszamy  rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku i Oddziału Zewnętrznego w Szreniawie na zebranie informacyjne, które odbędzie się 29.05.2019r (tj. w środę) o godz. 17.00 w przedszkolu w Rosnówku.


 


Oświadczenia zobowiązujące do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych.


 


Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola mają obowiązek w dniach 21.05. – 30.05.2019r., zgłoszenia się do przedszkola  celem podpisania „Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych”. Nie podpisanie oświadczenia na korzystania z usług przedszkolnych w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.


 


 


 


                                  Pomóżmy Michałowi